De opdracht van de minister

De monitoringscommissie voor de Landelijke Eenheid (ook wel de commissie Schneiders) heeft van de minister van JenV de opdracht gekregen om de voortgang van de transitie van de Landelijke Eenheid te monitoren. De precieze opdracht van de minister aan de commissie bevat:

  1. Adviseren over de kwaliteit en de haalbaarheid van het transitieplan en de daarin opgenomen tijdlijnen;
  2. Monitoren van de uitvoering van het transitieplan en het elke vier maanden hierover rapporteren aan de minister van Justitie en Veiligheid. De commissie rapporteert tussentijds aan de minister van Justitie en Veiligheid wanneer zij dit nodig acht;
  3. De commissie onderhoudt actief contact met de werkvloer zodat zicht wordt gehouden op de op de werkvloer zichtbare voortgang en het beeld dat de werkvloer heeft over de transitie.

Om dit goed te kunnen doen, heeft de commissie een monitoringsaanpak opgesteld. De commissie focust zich in de monitoring zowel op de inhoud van de transitie, als op het proces dat wordt doorlopen en de wijze waarop de sturing op de transitie plaatsvindt. Focus ligt hierbij op de manier waarop medewerkers betrokken worden en inspraak hebben, en zichtbaar verandering en verbetering constateren in hun werkomgeving.

Monitoringsactiviteiten

De commissie zal in ieder geval vijf monitoringsactiviteiten inzetten:

  • Structurele besprekingen transitie: eens in de zes weken zal de commissie de verantwoordelijken voor de transitie spreken over de stand van zaken en voortgang van – en aandachtsgebieden bij – de transitie.
  • Gesprekken met medezeggenschap en politiebonden: de commissie zal in ieder geval iedere vier maanden (en waar nodig vaker) met de OR LE en de politiebonden in gesprek gaan over de stand van zaken van de transitie en de aandachtspunten die de betreffende partijen hierin zien vanuit hun rol en positie.
  • Spreekuren van de commissie: het aangaan van dialoog met medewerkers van de LE, en het ophalen van het beeld dat de werkvloer heeft over de transitie, doet de commissie graag o.a. via spreekuren.
  • Dieptegesprekken: De commissie zal gedurende de transitie veel in gesprek zijn met teams of kleinere groepen medewerkers en in detail informatie ophalen over de bovengenoemde drie aspecten van monitoring. Dit wordt ingepland afhankelijk van de ontwikkelingen, de behoefte van de commissie of op basis van signalen vanuit bijvoorbeeld de OR LE. Ook spreken wij waar nodig met andere betrokken partijen, zoals het OM.
  • Metingen cq. kwantitatief onderzoek: om breder te peilen in hoeverre bepaalde onderwerpen leven in de organisatie op meerdere momenten, en de onderliggende cultuur(verandering) en het welbevinden van de organisatie te volgen, zal de commissie een aantal metingen laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau.

Lees het volledige monitoringsplan van de commissie.

Wil je met de commissie in contact komen of je aanmelden voor een spreekuur?

Neem contact op