Ontstaan van de commissie

De minister van Justitie en Veiligheid stelde in juni 2021 een adviescommissie in voor de Landelijke Eenheid, onder voorzitterschap van Bernt Schneiders, oud-burgemeester van Haarlem. De minister vroeg de commissie Schneiders een advies uit te brengen over het programmatische verbeterprogramma dat op dat moment bij de Landelijke Eenheid werd vormgegeven, én over de inrichting van de Landelijke Eenheid en haar positionering in het politiebestel.

Een jaar later, in juni 2022, bracht de commissie haar eindadvies uit. Dit was opgesteld op basis van vele gesprekken met betrokkenen binnen en buiten de politie, en bijeenkomsten en gesprekken met medewerkers zelf. De commissie gaf bij opstart van haar werkzaamheden ook de opdracht aan prof. dr. Arjen Boin (Universiteit Leiden) en prof. dr. Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht) om een onderzoek te doen naar toekomstige trends en ontwikkelingen op het gebied van ondermijnende criminaliteit, terrorisme, openbare ordeverstoringen en cybercrime en benodigde politiecompetenties om deze het hoofd te kunnen bieden.

Het onderzoek en de conclusies lieten zien dat een fundamenteel andere kijk op de LE nodig is om het politiekorps toekomstbestendig te maken.

De commissie nam deze conclusies ter harte en onderzocht ook de groeiende interne problemen bij de politie. In haar eindadvies gaf de commissie 20 aanbevelingen, zowel aan de minister van JenV, het gehele politiekorps als de landelijke eenheid zelf. De aanbevelingen zijn allereerst gericht op de organisatie inrichting en governance van de LE. Zo wordt er gesteld dat het noodzakelijk is dat de huidige LE wordt omgevormd naar twee separate, gelijkwaardige landelijke eenheden, met name om focus aan te brengen en de span of care tot menselijke proporties te brengen. Deze wijziging is volgens de commissie noodzakelijk, maar staat niet op zichzelf. De commissie is van mening dat deze alleen in combinatie met interventies in de werkcultuur en het leiderschap zal leiden tot voelbare verbeteringen op de werkvloer. De commissie adviseerde dan ook onder meer om gewenst en ongewenst gedrag expliciet te formuleren, passende leiderschapsprofielen op te stellen en de huidige leidinggevenden te schouwen. Ook gaf de commissie aanbevelingen over data-gedreven werken en bedrijfsvoering.

De aanbevelingen van de commissie Schneiders zijn geen doel op zich. Als geheel brengen werken deze aanbevelingen toe naar een toekomstbestendig politiekorps.

De minister heeft het advies van de commissie overgenomen en erkent de noodzaak voor verandering. De contouren zoals beschreven in het eindadvies worden daarmee gesteund.

Lees het advies van de commissie, met daarin het onderzoek van Boin & De Graaf.

Van adviescommissie naar monitoringscommissie

De commissie heeft na het opleveren van haar eindadvies haar taak als adviescommissie afgerond. Maar daarmee bleek de behoefte aan een onafhankelijke commissie, als het ware een ‘buitenboordmotor’, niet volledig vervuld. De minister van JenV heeft de commissie Schneiders verzocht de veranderingen die met het transitieplan worden bewerkstelligd te blijven monitoren. Met deze taak is de commissie vanaf september 2022 gestart. Op de pagina ‘monitoringstaak’ wordt toegelicht hoe de commissie haar monitoringstaak invult.